Ngưỡng đầu vào tuyển sinh 2018

UBND TỈNH KIÊN GIANG                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39 /TB-CĐSP-ĐT                                                                        Kiên Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc công bố Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2018

Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang thông báo Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang như sau:

STT Nhóm ngành/ Ngành Căn cứ vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 hoặc kết hợp thi tuyển môn năng khiếu Các cứ vào kết quả học lực lớp 12 (xét học bạ) hoặc kết hợp thi tuyển môn năng khiếu
1 Các ngành cao đẳng sư phạm (nhóm ngành đào tạo giáo viên) Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo  giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tốt nghiệp THPT

– Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên

2 Các ngành cao đẳng ngoài sư phạm Mức điểm tối thiểu là 9,0  điểm cho tất cả các tổ hợp xét tuyển (Mức điểm này bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng) Tốt nghiệp THPT
3 Các ngành trung cấp sư phạm (nhóm ngành đào tạo giáo viên) Không xét theo phương thức này – Tốt nghiệp THPT

– Học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên

(Riêng ngành Trung cấp Sư phạm Âm nhạc, học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên)

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 449 Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang.

Điện thoại: 0297. 3865498; Fax: 0297.3913762

Email: phongdaotao@cdspkg.edu.vn

Nơi nhận:                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

– Ban Giám hiệu (để biết);                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Website;

– Lưu: ĐT, VT.                                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                                                        Phạm Xuân Bình